دنیا داره دیوونه میشه

تو چطور تو چطور؟

تو فکر میکنی مشکلی نداره

فکر نکنم اونقدرا هم بدون مشکل باشه

گوش دارم ولی نمیشنوم

چشم دارم ولی نمیبینم

یه ماهی توی قلب ماها زندگی میکنه

 که اسمش selfish (خودخواهی ) عه

ما هممون مثل سگ و خوک میمونیم، عصبانی میشیم و به یه حیوون تبدیل میشیم

لک لک یا کلاغ ، هر روز با هم در حال جنگن

این دنیای دیوونه

ما رو هم دیوونه میکنه

آره ما هممون دیوونه ایم

حالا داد بزنین، کمک کمک

فکر میکنم تمام دنیا دیوونه شده،

انگار دیگه آخرشه

اوه چرا

اوه چرا

اوه چرا چرا چرا چرا

چیز اشتباهی گفتم؟

دروغ گفتم؟

دیوونه شدم

دیوونه

اشتباه میکنم؟

اشتباه میکنم؟

کجا دارم میرم؟

این دنیا داره دیوونه میشه

برای این آماده ای؟

برای این آماده ای؟

برای این آماده ای؟

( نه نیستم )

آره رفیق تو دیوونه ای

تو این دنیای دیوونه، دیوونه نبودن یعنی دیوونگی

زمین و آسمون و دور و برمون

آره خودشه

آنلاین و آفلاین

آره خودشه

اگه چیزی که تو اخبار میگن برات مهم نیست

اگه اون کامنتا برات مهم نیستن

اگه اون دشمنیا برات مهم نیست

تو عادی نیستی، غیرعادی ای

فکر میکنم تمام دنیا دیوونه شده،

انگار دیگه آخرشه

اوه چرا

اوه چرا

اوه چرا چرا چرا چرا

اوه خدای من

چیز اشتباهی گفتم؟

دروغ گفتم؟ 

دیوونه شدم

دیوونه

اشتباه میکنم؟

اشتباه میکنم؟

کجا دارم میرم؟

تمام دنیا داره دیوونه میشه

با اینکه من تو این دنیای دیوونه قدم برمیدارم

بازم میخوام بیشتر زندگی کنم

میخوام ایمانم و پیدا کنم

چیز اشتباهی گفتم؟

دروغ گفتم؟

دیوونه شدم

دیوونه

اشتباه میکنم؟

اشتباه میکنم؟

کجا دارم میرم؟

تمام دنیا داره دیوونه میشه 

برای این آماده ای؟

برای این آماده ای؟

برای این آماده ای؟


ترجمه از کانال army_area@