من 15 ساله که هیچی نداشت

دنیا خیلی بزرگ بود و من خیلی کوچک بودم

حالا نمیتونم تصورش کنم

کسی ک بی تجربه بود

کسی که پوچ بود

دوست دارم برادر،با تشکر از برادرم

حالا من احساس دارم و من خودم شدم

پس من منم

حالا من منم

تو باعث شدی من شروع کنم

باهام لبخند بزن،باهام لبخند بزن

با من لبخند بزن

تو باعث شدی من شروع کنم

با من لبخند بزن،با من لبخند بزن

~~~~~~

نمیتونم تحمل کنم

گریه کردنت رو

میخوام به جات گریه کنم

اگرچه نمیتونم

تو باعث شدی من شروع کنم

تو باعث شدی من شروع کنم

با من گریه کن،با من گریه کن

با من گریه کن

تو باعث شدی من شروع کنم

باهام گریه کن،باهام گریه کن

~~~~~~

حس میکنم انگار میمیرم اگر برادرم ناراحت باشه

وقتی برادرم درد میکشه بیشتر از وقتی که خودم درد میکشم

برادر بیا گریه کنیم،گریه کنیم،فقط گریه کنیم

من غم رو خوب نمیشناسم ولی فقط گریه میکنم

چون چون

تو من رو دوباره ساختی

تو من رو دوباره ساختی

تو من رو دوباره ساختی

با من پرواز کن،با من پرواز کن

با من پرواز کن

تو من رو دوباره ساختی

با من پرواز کن،با من پرواز کن

تو باعث شدی من شروع کنم

تو من رو دوباره ساختی 


ترجمه از کانال army_area@