خون،عرق،اشکام

آخرین رقصم

همش رو بگیر و برو

خون،عرق،اشکام

نفس سردم

همش رو بگیر و برو

خون،عرق،اشکام

و خون ، عرق و اشکام

و جسم ، قلب و روحم

خوب میدونم که من متعلق به توام

به من دستور داده شده که خودم رو مجازات کنم

هلو و خامه

شیرین تر از شیرین

گونه های شکلاتی

و بال های شکلاتی

و بال های شیطانیه تو

قبل از شیرینی تو، یک چیز تلخ وجود داره

منو ببوس حتی اگر باعث بشه صدمه ببینم

تنگ ترش کن (آغوشش رو )

تا وقتی که دیگه درد نخواهم داشت

عزیزم مشکلی نیست اگه مست بشم حالا تو رو مینوشم

در عمق گلوی من تو مثل ویسکی هستی

خون،عرق و اشکام

آخرین رقصم

همش رو بگیر و برو

خون،عرق،اشکام

نفس سردم

همش رو بگیر و برو

تو رو خیلی خیلی خیلی خیلی میخوام

خیلی خیلی

تورو خیلی خیلی خیلی خیلی میخوام

تو رو خیلی خیلی خیلی خیلی میخوام

خیلی خیلی

مهم نیست اگر درد داره

تنگترش کن ، اینطوری نمیتونم فرار کنم

محکم من رو در آغوش بگیر و تکون بده

اینطوری من از خود بی خود میشم

لبهای من رو ببوس

ای یک راز بین ما دوتاس

من معتاد سمی شدم که اون سم تویی

جوری که هیچکس رو نمیتونم ستایش کنم

به جز تو

من با آگاهی کامل جام زهر رو نوشیدم

خون،عرق،اشکام

آخرین رقصم

همش رو بگیر و برو

خون،عرق،اشکام

نفس سردم

همش رو بگیر و برو

تو رو خیلی خیلی خیلی خیلی میخوام

خیلی خیلی

تو رو خیلی خیلی خیلی خیلی میخوام

تو رو خیلی خیلی خیلی خیلی میخوام

خیلی خیلی

به نرمی من رو بکش

با نوازشت چشمام رو میبندم

به هر حال نمیتونم انکارش کنم

دیگه حتی بیشتر از این نمیتونم فرار کنم

تو خیلی شیرینی،خیلی شیرین

چون تو خیلی شیرینی

خون،عرق و اشکام

خون،عرق و اشکام


ترجمه از کانال army_area@