ترجمه آهنگ FIRE :


آتشش بزن!

آتش - آتش - آتش - آتش!

وقتی توی اتاقم از خواب بیدار میشم هیچی نیست!

وقتی که خورشید غروب میکنه من تلو تلو میخورم، کاملا مستِ مست!

لعنتی... توی خیابون ولوـَم!

قاطی کردم، مثل یه آدم دیوونه...!

اینا همش اشتباه و غلطه، مثل یه بی خاصیت و حیرون زندگی کردن!

فقط جوری که میخوای زندگی کن، زندگی تو مال خودته!

زیاد سخت نگیر، باختن هیچ اشکالی نداره.

همه باهم بگید لا لا لا لا لا

دستاتون رو ببرید بالا و فریاد بزنید، آتشش بزن!

آتشش بزن!

همشون رو بسوزون، بو(تعظیم) اووووو

همشون رو بسوزون، بو(تعظیم) اووووو

هی آتشش بزن، طوریکه که انگار میخوای همشون رو آتش بزنی!

هی راهش بنداز، تا وقتی که غروب بره!

زندگی کردن طوری که انگار ما هنوز جوونیم هیچ اشکالی نداره!

وگرنه فکر میکنی که کی هستی برای گفتن؟

مقایسه کردن رو تمومش کن، من منم (که چی؟)

فقط جوری که میخوای زندگی کن، زندگی تو مال خودته!

زیاد سخت نگیر، باختن هیچ اشکالی نداره.

همه باهم بگید لا لا لا لا لا

دستاتون رو ببرید بالا و فریاد بزنید، آتشش بزن!

آتشش بزن!

همشون رو بسوزون، بو(تعظیم) اووووو

همشون رو بسوزون، بو(تعظیم) اووووو

آتش، این وحشت ، این راه!

آتش، این بدبخت، این راه!

آتش، با دست های مشت شده ی تو... رو به بالا، کل طول شب!

آتش، این قدم های یک دست و راه پیما!

آتش، بپر، دیوونه شو!

همشون رو بسوزون، بو(تعظیم) اووووو

همشون رو بسوزون، بو(تعظیم) اووووو

آتش آتش همشون رو بسوزون، بو(تعظیم) اووووو

آتش آتش همشون رو بسوزون، بو(تعظیم) اووووو

میبخشمت!


ترجمه از کانال PBAchannel@