بهم بگو

با خنده شیرینت بهم بگو

بهم بگو

جوری که انگار داری تو گوشم زمزمه میکنی

مثل یک شکار نباش

مثل یه مار نرم حرکت کن

میخوام ازت فرار کنم اما

دورشو،دورشو،دورشو ازم

دورشو ازم،دورشو

هر طوری که هست منو نجات بده،نجاتم بده

این اتفاق به افتادن ادامه میده

حتی اگه من فرار کنم

در یک دروغ گیر افتادم

من بی گناه رو پیدا کن

من نمیتونم خودم رو از این دروغ نجات بدم

بهم اجازه بده بخندم

در یک دروغ گیر افتادم

منو از این جهنم بیار بیرون

نمیتونم خودم رو از این درد آزاد کنم

من رو از این مجازات نجات بده

منو بخواه

راهش همینه

منو بخواه

مثل همیشه،من

من احساس دور بودن دارم

تو همیشه سر راه من میای

دوباره تکرار میکنم

آه وو وو

دورشو،دورشو،ازم دورشو

ازم دورشو،ازم دورشو

آه وو وو

هر طوری که هست نجاتم بده،نجاتم بده

نجاتم بده

این اتفاق به افتادن ادامه میده

حتی اگه من فرار کنم

در یک دروغ گیر افتادم

من بی گناه رو پیدا کن

من نمیتونم خودم رو از این دروغ نجات بدم

در یک دروغ گیر افتادم

منو از این جهنم بیار بیرون

نمیتونم خودم رو از این درد آزاد کنم

من رو از این مجازات نجات بده

من هنوزم همونم،همون

منِ قبلی هنوز اینجاست،اینجا

اون دروغ انقدر بزرگ شده که داره منو میبلعه

در یک دروغ گیر افتادم

من بی گناه رو پیدا کن

من نمیتونم خودم رو از این دروغ نجات بدم

بهم اجازه بده بخندم

در یک دروغ گیر افتادم

منو از این جهنم بیار بیرون

نمیتونم خودم رو ار این درد آزاد کنم

من رو از این مجازات نجات بده


ترجمه از کانال army_area