چشمام رو میبندم و هنوز اینجا ایستادم

راهم رو بین اقیانوس و صحرا گم کردم

من هنوز سرگردونم

در مورد اینکه کجا باید برم

چیزهای زیادی هست که در موردشون نمیدونم

اینکه میتونم این مسیر طولانی رو طی کنم یا نمیتونم

هرگز قبلا این مسیرو امتحان نکردم

دارم بزرگ میشم؟

مطمئنم این مسیر خیلی دشواره

این درسته؟

واقعا گیج شدم

هیچوقت منو تنها نزار

هنوزم باورش سخته اما میخوام باورش داشته باشم

که چیزی رو از دست نمیدم

چجوری میتونم این مسیرو پیدا کنم

مسیرم رو گم کردم

بدون استراحت و با اراده ادامه میدم

از بین باد و بارون

مسیرم رو گم کردم

در این دنیای پیچ در پیچ و بدون را خروج

مسیرم رو گم کردم

میخوام به مسیرم باور داشته باشم

مسیرم رو گم کردم

مسیرم رو پیدا کردم

مسیرم رو گم کردم

مسیرم رو پیدا کردم

یک روز مورچه ای رو دیدم

ممکن نبود با یک بار تلاش مسیر رو پیدا کنه

بدون استراحت و با اراده میگشت دنبال چیزی برای خوردن

سرگردان بود

میدونی چیه؟

این همه سردرگمی بی فایدس

من باور دارم که ما در مسیر درستی قرار داریم

همین شروع کنیم و دنبالش بگردیم

مطمئن باشیم که میتونیم یه روزی مثل مورچه به خونه برگردیم

این راه پیچ در پیچ برای من راه درستیه؟

واقعا گیج شدم

منو تنها نزار

هنوزم باورش سخته اما میخوام باورش داشته باشم

گم کردن مسیر،راه پیدا کردن اون مسیره

مسیرم رو گم کردم

بدون استراحت و با اراده ادامه میدم

از بین باد و بارون

مسیرم رو گم کردم

در این دنیای پیچ در پیچ و بدون راه خروج

مسیرم رو گم کردم

مسیرم رو گم کردم

سرگردونم

هنوزم باورش سخته اما میخوام که باورش داشته باشم

تا مدتی

خداحافظ امید بی نتیجه ی من

تا مدتی

من میتونم آهسته با پاهای خودم راه برم

اگر چه دیر شده

چون میدونم که این مسیری هست که باید برم

هرگز،هرگز

من هیچوقت رویاهامو گم نمیکنم

مسیرم رو گم کردم

بدون استراحت و با اراده ادامه میدم

از بین باد و بارون

مسیرم رو گم کردم

در این دنیای پیچ در پیچ و بدون راه خروج

مسیرم رو گم کردم

مسیرم رو گم کردم

سرگردونم

من به این مسیر باور دارم

مسیرم رو گم کردم

مسیرم رو پیدا کردم

مسیرم رو گم کردم

مسیرم رو پیدا کردم


ترجمه از کانال army_area@