ازت پنهانش کردم میخوام یه چیزی بهت بگم
فقط میخوام با اینکار دفنش کنم
چون نمیتونم تحملش کنم
چرا اون موقع چیزی نگفتی؟
به هر حال این دردناکه
من واقعا نمیتونم تحملش کنم
حالا گریه کن برات خیلی متاسفم
بازم گریه کن من نمیتونم جلوتو بگیرم
خیلی عمیق،خیلی عمیق،این زخم خیلی عمیقه
غیر قابل ترمیمه
مثل شیشه های شکسته
هر روز عمیق تر به قلب من صدمه میزنه
موقعیت گناهانم رو میدونم
تو فقط ضعیف بودی
گریه کردن رو تموم کن و به من یه چیزی رو بگو
" شهامتش رو نداشتم"این رو بهم بگو !
پس چرا اینکارو بامن کردی؟
متاسفم
من شرایطمو میدونم
به این و اون نگاه کردن
من بهت میگم
خیلی عمیق،خیلی عمیق،این زخم خیلی عمیقه
این مثله تیکه های یه لیوان شکسته درست شدنی نیست
هر روز عمیق تر به قلب من صدمه میزنه
موقعیت گناهانم رو میدونم
تو فقط ضعیف بودی
متاسفم،متاسفم
متاسفم برادر
اگه پنهانش نمیکردم،اگه مخفیش نمیکردم،قابل پاک شدن نبود
داری من رو گناهکار صدا میزنی؟
چقدر دیگه باید بهتر بیانش کنم؟
متاسفم،متاسفم
متاسفم خواهر
اگه پنهانش نمیکردم،اگه مخفیش نمیکردم،قابل پاک شدن نبود
پس گریه کن
لطفا چشم های من رو بپوشون
اون نور،اون نور،گناه من رو روشن میکنه
نمیشه سادش کرد
خون قرمز جریان پیدا میکنه
عمیق تر،هر روز،احساس میکنم دارم میمیرم
لطفا من رو مجازات کن
به خاطرِ گناهانم
لطفا!

ترجمه از کانال army_area@