درون رویای آبیم 

میخوام تورو در بر بگیرم

حتی اگه تو چشمام نگاه کنی

و بگی نه


درون رویای آبیم

میخوام نگهت دارم 

حتی اگه تو آغوشم باشی 

و بگی نه 


دنیای آبی

بازگشت به دنیای آبی

دنیای آبی

بازگشت به دنیای آبی

دنیای آبی

بازگشت به دنیای آبی

دنیای آبی

بازگشت به دنیای آبی


ترجمه از کانال army_area@